Arbetsmiljöutvecklarna i Sverige AB | Alf Tärnklint Tel: 0761 - 866 727 | Håkan Lindström Tel: 076-303 15 66
Företagsförmedling Intro

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Vi kan arbetsmiljöutveckling och ledarskap

Avsaknaden av kompetens, missade deadlines eller andra ekonomiska förluster är bara några av de obehagliga olägenheter du som företagare kan råka ut för i samband med personalbortfall. En kostnad du är klart medveten om. Investera i systematiskt arbetsmiljöarbete för ditt företag.

Läs mer om oss Kontakta oss

Systematiskt arbetsmiljöarbete för bygg- och anläggningsföretag

Personalbortfall i samband med fysiska skador och sjukdomar är kanske vanligast men det är minst lika viktigt att belysa frågor om jämställdhet, likabehandling och psykologiska problem som kan uppstå på en arbetsplats. Vi gör en helhetssyn med systematiskt arbetsmiljöarbete.

Med hjälp av Arbetsmiljöutvecklarna kan ni öppna dörrar till en tryggare och säkrare arbetsmiljö. Att vara trygg på arbetsplatsen och att komma hem lika hel, såväl fysiskt som psykiskt, som när man åkte är för oss en självklarhet. Vi arbetar med Systematiskt Arbetsmiljöarbete och omsätter dessa ”självklarheter” i dagliga rutiner.


  • Vi undersöker - tillsammans er verksamhet, informerar om Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM), bedömer er arbetsmiljö och presenterar förslag på aktiviteter.
  • Ni riskbedömer - tillsammans med oss, och genomför riskbedömningar. Vi bedömer om risken är allvarlig eller inte och vidtar åtgärder. Vi utvecklar och utbildar personalen och en handlingsplan växer fram. Allt dokumenteras.
  • Ni följer upp - med stöd av oss, ert arbetsmiljöarbete och ger förslag på förbättringar. Systematiskt arbetsmiljöarbete är ett fortgående projekt.

Nyheter hos Arbetsmiljöutvecklarna

Ledarskap - Utgåva 5

1 Mars 2022

Vi kan även nu erbjuda utbildningar i

Ledarskap - gruppdynamik - abetsmiljö


2-3 dagars utbildning



Senaste nyheterna hos Arbetsmiljöutvecklarna

Vi erbjuder ert företag ett Systematiskt Arbetsmiljöarbete där samtlig personal känner en förståelse och delaktighet för arbetsmiljö, hälsa och säkerhet!




Principen för systematiskt arbetsmiljöarbete

Med Systematiskt arbetsmiljöarbete menas arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås.

Arbetsgivaren skall se till att arbetstagarnas kunskap om arbetet och riskerna är tillräckliga. När riskerna i arbetet är allvarliga skall det finnas skriftliga instruktioner för arbetet. Chefer och arbetsledande personal skall ha de särskilda kunskaper som behövs för sina uppgifter.

Systematisk arbetsmiljöarbete